Regulamin

Regulamin Klubu Pilota

Informacje ogólne

1. Klub Pilota Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pogodnej 22, 96-515 Paprotnia. Wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nr NIP: 8371880666 oraz REGON: 528716706

2. Miejsca startów i lądowań dla osób korzystających z usług Klubu Pilota zlokalizowane są na mapie Klubu Pilota pod adresem URL: www.klubpilota.pl/mapaklubupilota/

3. Osoba korzystająca z usług Klubu Pilota, zwana będzie dalej „Członkiem Klubu”.

Członkostwo

4. Klub Pilota oferuje Członkom Klubu pakiet członkowski obejmujący następujące usługi:

 • indywidualną kartę Członka Klubu,
 • wyposażenie pilota: tablet, kurtka typu softshell z logo AAT oraz gadżety lotnicze,
 • loty z instruktorem (loty instruktorskie): doszkolenie instruktorskie na różne typy statków powietrznych, maksymalnie 2 godziny dla każdego pakietu;
 • godziny do wylatania: 20 godzin najmu wiatrakowca z paliwem (paliwo dostępne będzie dla Członka Klubu tylko w miejscu startów i lądowań z którego pobierany jest wiatrakowiec) + 2 pełne weekendy bez paliwa (piątek od godz. 10:00, sobota, niedziela do godz. 23:00);
 • testy najnowszych modeli wiatrakowców: możliwość porównania, testowania w locie i oceniania najnowszych wiatrakowców,
 • zaproszenia na dni otwarte: udział jako VIP w wydarzeniach lotniczych i dniach otwartych Hangar Party.
 • podwójne vouchery upominkowe na loty zapoznawcze: 2 x voucher upominkowy na 15 minutowy lot widokowy (jako prezent dla najbliższych osób).
 • Członkowi Klubu przysługuje w ramach pakietu 12 godzin nielotnych wynajmu wiatrakowca. Przez czas nielotny rozumie się czas w trakcie którego licznik motogodzin wiatrakowca jest wyłączony, a wiatrakowiec jest przekazany Członkowi Klubu.

5. Cena pakietu członkowskiego określona jest w aktualnie ofercie Klubu Pilota i płatna jest jednorazowo w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy członkowskiej.

6. Niezależnie od Opłaty członkowskiej naliczane jest wpisowe („Opłata wstępna”) płatne w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy członkowskiej. W przypadku odnowienia pakietu członkowskiego przed upływem okresu jego ważności na kolejny okres, Opłata wstępna nie jest ponownie naliczana.

7. Pakiet członkowski ważny jest przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uiszczenia opłat, o jakich mowa w pkt. 5 i 6 powyżej. Po wygaśnięciu pakietu, niewykorzystane usługi również wygasają, bez możliwości przeniesienia ich na kolejny okres członkowski.

8. Członkiem Klubu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 16 rok życia i jednocześnie legitymuje się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na członkostwo w Klubie Pilota,
 • legitymuje się ważnym i aktualnym świadectwem kwalifikacji UAGP oraz ważnym i aktualnym orzeczeniem lekarskim uprawniającym do wykonywania lotów,
 • uiściła Opłatę członkowską oraz Opłatę wstępną,
 • zawarła umowę członkowską z Klub Pilota Sp. z o.o.

Warunki ogólne

9. Z voucherów upominkowych, o jakich mowa w pkt. 4 lit. g Regulaminu, skorzystać może osoba nie będąca Członkiem Klubu, która ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 16 rok życia i jednocześnie legitymuje się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na odbycie lotu widokowego.

10. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu udostępnianego w obiektach Klubu Pilota w sposób zgody z ich przeznaczeniem.

11.W miejscu startów i lądowań, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów,
 • fotografowania i filmowania bez pisemnej zgody Klub Pilota Sp. z o.o.,
 • wprowadzania zwierząt bez zgody Klub Pilota Sp. z o.o. lub kadry Klubu Pilota,
 • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych.

12. Członków Klubu oraz osoby korzystające z voucherów, o jakich mowa w pkt. 4 lit. g Regulaminu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia na pokład statku powietrznego jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, bez pisemnej zgody Klub Pilota Sp. z o.o.
 • publikowania (w tym w prasie, telewizji i sieci Internet) nagrań oraz fotografii utrwalających wydarzenie odbywające się w miejscu startów i lądowań w Baranowie (pkt. 2 Regulaminu), w tym w szczególności lotu statkiem powietrznym, bez pisemnej zgody Klub Pilota Sp. z o.o.

13. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku wobec innych Członków Klubu, instruktorów i kadry Klubu Pilota,
 • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie,
 • podporządkowania się poleceniom instruktorów oraz personelu Klubu Pilota,
 • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu, w tym statków powietrznych (ewentualnie uzyskania informacji od personelu) przed przystąpieniem do jego używania,
 • zachowania należytej staranności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem, w tym statkami powietrznymi udostępnianymi przez Klub Pilota Sp. z o.o.
 • Ograniczenia startów i lądowań do dwóch na każdą godzinę wynajmu w weekendy i święta w miejscu startów i lądowań określonym w punkcie 2. Regulaminu.

14. Klub Pilota Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu (w tym statków powietrznych) w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu Pilota lub bez uprzedniego zapoznania się z zasadami wymienionymi w pkt. 10-13 Regulaminu. Wszelkie skutki powyższego działania obciążają całkowicie Członka Klubu.

15. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Klub Pilota Sp. z o.o. do rozwiązania umowy członkowskiej w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Członka Klubu do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni pod rygorem rozwiązania umowy członkowskiej w trybie natychmiastowym.

16. W ramach Klubu Pilota Członek Klubu uprawniony jest do najmu wiatrakowców z floty Klubu Pilota zgodnie z limitem określonym w pkt. 4 lit. d Regulaminu. Przed pierwszym samodzielnym lotem Członek Klubu odbywa co najmniej godzinny lot z instruktorem, który potwierdza umiejętności i wiedzę lotniczą Członka Klubu oraz dopuszcza do samodzielnego lotu i najmu wiatrakowców z floty Klubu Pilota a także przeprowadza instruktaż wstępny do użytkowania wiatrakowca zgodnie z zasadami Klubu Pilota.

17. Do floty Klubu Pilota należą wiatrakowce stanowiące własność Klub Pilota Sp. z o.o. oraz wiatrakowce stanowiące własność osób trzecich, z którymi Klub Pilota Sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracę w zakresie najmu statku powietrznego.

18. W okresie trwania umowy członkowskiej, Członek Klubu nie później niż 1 dzień przed planowanym lotem, zgłasza zamiar najmu wiatrakowca z floty Klubu Pilota. Jednostkowe zgłoszenie (dalej jako „Zgłoszenie”) obejmuje:

 • model i dane identyfikujące wiatrakowiec (co najmniej znaki rejestracyjne statku powietrznego),
 • czas trwania najmu,
 • termin wydania i zwrotu wiatrakowca,
 • miejsce wydania i zwrotu wiatrakowca.

19. Zgłoszenie i jego zatwierdzenie będzie następowało w jednej z następujących form: pisemnej lub w formie wymiany korespondencji za pośrednictwem wiadomości e-mail pomiędzy osobami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizacji umowy członkowskiej, na adresy w niej wskazane. Zgłoszenia i ich zatwierdzenie złożone w jednej z ww. form są prawnie wiążące. Zatwierdzenie przez Klub Pilota Sp. z o.o. przyjęcia Zgłoszenia do realizacji skutkuje zawarciem jednostkowej umowy najmu.

20. Członek Klubu do momentu wydania wiatrakowca uprawniony będzie do odstąpienia od jednostkowej umowy najmu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone przez Klub Pilota Sp. z o.o. na piśmie lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w umowie członkowskiej.

21. Najem wiatrakowca wygasa z chwilą zwrotu wiatrakowca w takim stanie, w jakim został on wydany Członkowi Klubu, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. Wydanie oraz zwrot wiatrakowca stanowiącego własność Klub Pilota Sp. z o.o. wymaga pisemnego potwierdzenia przez Członka Klubu oraz osobę upoważnioną przez Klub Pilota Sp. z o.o.

22. W przypadku wybrania przez Członka Klubu do używania wiatrakowca stanowiącego własność osoby trzeciej, z którą Klub Pilota Sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracę w zakresie najmu statku powietrznego, wydanie i zwrot wiatrakowca może nastąpić bezpośrednio z rąk i do rąk właściciela lub osoby upoważnionej przez właściciela. Wówczas wydanie i zwrot wiatrakowca potwierdza pisemny protokół podpisany przez Członka Klubu jako osoby upoważnionej przez Klub Pilota Sp. z o.o. oraz właściciela lub osoby upoważnionej przez właściciela wiatrakowca.

Przetwarzanie danych osobowych

23. Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Klub Pilota Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pogodnej 22, 96-515 Paprotnia („Administrator”).

24. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Wynajmującego można zwracać się poprzez adres e-mail: klubpilota@gmail.com

25. Dane osobowe Członka Klubu będą przetwarzane w szczególności:

 • w celu wykonania umowy członkowskiej – podstawą prawną jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),
 • w celach marketingowych, w tym wymiany informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Klub Pilota Sp. z o.o. – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na odrębnym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

26. Dane osobowe Członka Klubu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, m.in. właścicielom wiatrakowców lub osobom upoważnionym przez właścicieli, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Wynajmującego mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

27. Dane osobowe Wynajmującego będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy członkowskiej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

28. Wynajmującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

29. Wynajmującemu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

30. Wynajmującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

31. Podanie danych osobowych przez Wynajmującego jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy członkowskiej.

32. Regulamin dostępny jest w biurze Klubu Pilota w Strzyżewie oraz na stronie internetowej klubpilota.pl